Sign Up Login
Tystebau

Mae gweithio gyda Creative Casting wedi bod yn freuddwyd. Mae nhw wastad yn darparu Artistiaid Cefnogol proffesiynol sydd yn ffitio'r brîff. Mae opsiynnau yn cael eu gyrru yn sydyn, ac yn effeithlon – a ‘dyw gweithio gyda'n gilydd i gael yr edrychiad cywir erioed wedi bod mor hawdd. Fel Ail Gyfarwyddwr Gynorthwyol, rydym yn aml dan bwysau, a mae Creative Casting yn deall hynny ac yn helpu ble bynnag y gallent. Yn ogystal â artistiaid cefnogol oedolyn, maent hefyd yn darparu plant, ac yn help gyda'r broses drwyddedu sydd mor ddefnyddiol!
Polly Green – Ail Gyfarwyddwr Gynorthwyol

 

Mae Creative Casting yn chwa o awyr iach. 'Dwi'n gwybod y gallent roi fy ngwyneb i'n enw, a rydw i wir yn coelio fod y tîm yn gweithio ar fy rhan. Rydw i wir wedi mhlesio.
John Stephens

 

Ymunom â Creative Casting yn ddiweddar trwy argymhelliad ffrind, ers mis Medi, mae fy merch wedi cael dau swydd arbennig gyda nhw, rôl fechan mewn drama BBC, a rhan mewn hysbyseb Nadolig ar y teledu. Rydym yn hapus iawn gyda'r asiantaeth; cyfathrebu gwych a theimlad deuluol wresog gan yr asiantaeth. Rydw i hyd yn oed wedi cael galwadau ffôn dros penwythnosau ac gyda'r nos i drafod y ffilmio, a oedd yn lawer gwell na gorfod aros trwy'r penwythnos i glywed yn ôl ganddyn nhw. Buasem yn argymell nhw yn fawr, a buaswn yn hoff iawn o fwy o gyfleoedd gan fod fy merch yn mwynhau pob munud o'i siwrnau actio trwy Creative Casting!
Emma Price

 

Ers ymuno â Creative Casting yn gynharach yn 2017, rydw i wedi gweithio ar ambell i waith ar gyfer cynyrchiadau teledu a aeth yn dda iawn, a wnes i fwynhau yn fawr. Mae Creative wedi bod yn wych – cyfeillgar iawn, ond hefyd yn broffesiynol – wnaeth y taliadau holl-bwysig gyrraedd ar amser hefyd. Mae'r artistiaid eraill rydw i wedi gweithio gyda ar set hefyd wedi bod yn wych. Rydw i yn edrych ymlaen i wneud llawer mwy o waith yn y dyfodol a wedi argymell Creative Casting i lawer o fy nghysylltiadau.
Chris Richards

 

Rydw i yn hynod falch o argymell Creative Casting. Mae'r dywediad "Mae Pobl yn prynu Pobl Gyntaf" mor wir yn yr asiantaeth yma. Mae'r tîm yn gynhwysol, ac yn gwneud i mi deimlo yn werthfawr. Mae'r broses gyfan yn cynnig gwasanaeth sydyn a di-broblem. Nid yw'n or-ddweud dweud fod y cyd-artistiaid gefnogol yn orfoledd gweithio gyda nhw. Rydw i wedi mwynhau pob munud. Rydw i wir yn edrych ymlaen i fwy o brofiadau gwych.
Patti Heaven

 

Ymunais â Creative gychwyn flynedd ddiwethaf ar argymhelliad ffrind. Rydw i yn gweithio llawn amser, felly rydw i ddim ond yn gallu gweithio gyda'r nos neu ar benwythnosau. Be' rydw i yn hoffi fwyaf am yr asiantaeth yw eu bod yn gyrru neges destun i ofyn os hoffwn gael fy nghysidro, i wybod os wyf ar gael cyn fy nghysidro. Rydw i wedi bod yn ffodus iawn i weithio ar 3 sioe deledu arbennig, ac hyd yn oed wedi cael fy archebu i fod ar yr un un ddwywaith.

Mae fy mab yn 6 oed, a mae ef hefyd wedi bod ar ddrama meddygol ar y teledu, ag yn ddiweddar wedi bod ar hysbyseb ar gyfer batris trwy Creative. Mae nhw wedi edrych ar ein holau yn dda iawn – a wedi cael ein talu yn sydyn iawn am bob job yr ydym wedi eu gwneud. Mae'r cyfathrebu yn wych, a dyna sydd yn gwneud Creative yn well na'r asiantaethau eraill yr ydym hefo! Methu aros am fwy o archebion gwych, a gweld be ddaw yn 2018.
Tricia Jordan

 

Wedi bod gyda asiantaethau sefydledig eraill am nifer o flynyddoedd, roeddwn yn amheus am ymuno â Creative. Fodd bynnag, wedi clywed gan eraill yn y sector fod y tîm newydd yn wych, penderfynais ymholi. Ffoniais y swyddfa i drafod cyfleon gwaith a siaradais â thîm proffesiynol a chyfeillgar. Nhw yw'r asiantaeth cyntaf rwy'n argymell nawr.
Kerry Nef 

 

Gall fod yn ofnus ymuno â asiantaeth gastio, yn enwedig os nad oes gennych lawer o brofiad. Mae Creative Casting yn gyfeillgar ac yn barod i helpu, a byddent yn eich helpu ym myd bendigedig ffilm a'r cyfryngau fel artist cefnogol. Diolch am y cyfleon rydych wedi eu rhoi i mi yn 2017 – edrych ymlaen i 2018!
Debbie Russell

 

Ymunais ym mis Medi 2017. Hoffwn ddweud fod y cwmni yma yn dîm o weithwyr caled sydd yn helpu gosod yr artist gefnogol cywir yn y swydd gywir. Mae nhw wastad yn hapus ac yn barod i helpu, buaswn yn falch o basio mlaen fy mhrofiadau a straeon i artistiaid gefnogol eraill. Tîm wych – cariwch ymlaen gyda'r gwaith da,
Marie jewiss

 

Roeddwn yn ecstra ar y teledu 25 mlynedd yn ôl ac newydd ail-ymuno â'r diwyddiant. Mae llawer wedi newid yn yr amser hynny, megis rydym nawr yn cael ein galw'n artistiaid gefnogol :-) Newid arall yw'r parch a'r proffesiynoldeb rydych nawr yn ei dderbyn. Rydw i nawr yn teimlo fel rhan bwysig o'r cynhyrchiad yr wyf yn gweithio arno, o'r castio i'r gorffen. Teimlaf fod hyn yn ganlyniad o'r cefnogaeth gan Creative Casting!! Hir oes iddo.
Kevin A Meredith

 

Ymunais â Creative Casting ym mis Medi eleni. Y noswaith cyn fy nghasting cyntaf, wnaeth rhywun o’r swyddfa fy ffonio, er i hyn fod “allan o oriau gwaith”, ag yn hapus i gymeryd yr amser i fynd trwy beth oedd yn ddisgwyliedig ohonai. Pryd bynnag rwy’n cysylltu â Creative, mae’r tîm yn gyfeillgar, cefnogol a phroffesiynol, a rydw i yn falch i argymell Creative Casting fel asiantaeth wych i weithio gyda.
Sharon Ebenezer

 

Rydw i a fy ngwr wedi bod eisiau gwneud gwaith “extra” erioed, a fe argymhellodd rhywun Creative Casting i ni. Roedd yr holl brofiad, o’r archeb cyntaf i’r dydd y gwariom ar set yn wych. Roedd y ffordd y darparwyd yr holl wybodaeth am y diwrnod yn ddefnyddiol iawn. Roedd y gwybodaeth ar y wefan hefyd yn ddefnyddiol. Diolch Creative Casting!
Eve Thomas

 

Os ydych chi eisiau asiantaeth sydd yn ddidynadwy a cyfeillgar, yna mae Creative Casting i chi. Cofrestrais yn Chwefror 2017, a mae Jen a’r tîm wedi bod yn wych – mae nhw’n gweithio’n galed iawn i ganfod gwaith. Byddaf yn cofrestru am lawer blwyddyn eto. Diolch tîm Creative.
Samantha Thompson

 

Rydw i wedi gweithio fel Artist Cefnogol ers dros 30 mlynedd bellach, a wedi bod ar 100oedd o gynyrchiadau ar draws y DU. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o’r asiantaethau mawr wedi mynd yn amhersonol iawn... felly roedd yn wych pan wnes i gofrestru â Creative Casting ym mis Hydref. Mae sgwrsio â nhw wastad yn ddileit, mae gennyn nhw wastad amser i siarad ag esbonio’r castio. Rydw i wedi cael cyfle am waith yn barod, a cefais ddiwrnod gwych ar ddrama Cymreig ym mis Tachwedd. Mae Creative Casting yn broffesiynol; cyfeillgar ac yn malio. Argymell yn fawr.
Steve Apelt

 

Ers ymuno â Creative Casting, rydw i wedi cael archebion mwynhaol iawn. Cyfathrebu gwych gyda’r swyddfa pan fod angen, wastad yn gwrtais a falch o helpu. Mwy na hapus i barhau â’r perthynas gwaith sydd gen i gyda nhw, ac yn eu hargymell i eraill. Diolch yn fawr.
Peter Gillard

 

Hoffwn ddiolch i Creative Casting am fy rhoi ymlaen am ran “cerdded ymlaen” yn “Craith” ym Mangor yr wythnos ddiwethaf. Er iddo gymeryd dros 10 awr i fynd a dod yno ac o yno, a gadael adref am 1:30yb i gyrraedd am fy amser galw am 6:30yb, cefais amser wych. Pan gyrrhaeddais, dywedodd yr artist golur fy mod yn edrych yn berffaith – doedd dim rhaid gwneud dim. Fel arfer buaswn yn falch o hyn ... OND... roedd y sgript yn gofyn am “ddynes ganol-oed, flin”... a doeddwn heb gychwyn mynd mewn i gymeriad.... hmmmm. Nodyn: gobeithiaf beidio cael fy nghastio i’r teip yma o rôl, gallaf “sgrwbio fyny” yn dda iawn!! Roedd yn werth chweil a cefais amser wych yn gweithio gyda’r Cyfarwyddwr a’r Prif Actor. Cefais hyd yn oed linell (yn Gymraeg!!!) Yay!! Diwrnod flinedig iawn iawn, ond atgofion arbennig. Diolch Creative Casting!
Suzy O’Suillivan

 

Ymunais â Creative Casting ym mis Medi a cefais fy nharo ar ba mor gyfeillgar oedd y staff, a oedd yn dangos gwir ddiddordeb i ganfod gwaith i mi. Ceisiais yn daer am bob job a oedd yn siwtio mhroffil, ac yn ddigon gwir, cefais fy swydd gyntaf ar ôl tua deg ymdrech, a oedd yn wych i gymharu a’m mhrofiad gydag asiantaethau eraill. Yn bles a’n hunan, derbynais bydd rhaid aros tua dau fis i gael fy nhalu, sydd yn arferol. Pum wythnos yn ddiweddarach, ces fy nhalu! Gwych gweithio hefo’r asiantaeth yma!
Robert Green

 

Rydw i ddim ond wedi bod hefo Creative Casting ers mis Medi, a wedi mwynhau gweithio ar ddau raglen (gallai fod wedi bod yn dri, ond nid oeddwn ar gael). Mae’r AC eraill rydw i wedi cwrdd â yn canu clod Creative Casting, a rydw i wir yn cytuno. Does dim byd yn ormod i’r staff. Rydw i’n teimlo fel aelod werthfawr o’r “tîm” ac yn edrych ymlaen i hyn barhau.
Jackie Rawlings

Contact us on WhatsApp 07966461799
FAQs Jobs Privacy Policy Terms
2024 © Gems Casting Ltd. T/A Creative Casting. All rights reserved. Solution: Onefuzz